انواع استانداردها – استانداردهای ملی – منطقه ای

انواع استانداردها -استانداردهای بین المللی-استانداردهای ملی -منطقه ای- از جمله استانداردهای ملی می توان به استاندارد ملی ایران (ISIRI)، آمریکا (ANSI)، آلمان (DIN)، انگلستان (BSI) و … اشاره کرد.

ادامه مطلب